วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2555-2559
ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)


วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรสาธารณสุขชั้นนำ ของภาคเหนือ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ภายในปี 2559"

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
 2. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
 3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

เป้าประสงค์

 1. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
 2. องค์กรสาธารณสุขมีคุณภาพ มาตรฐาน
 3. ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
 4. ประชาชนและัภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเป็นระบบ
 5. องค์กรสาธารณสุขแม่ฮ่องสอนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ

 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถรองรับบทบาท ภารกิจ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
 2. จัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรฐาน
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารเทศให้มีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุรภาพ และประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
 6. พัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม