รหัสอำเภอ

 

ลำดับ  รหัส  อำเภอ 
 1 5801 เมืองแม่ฮ่องสอน
 2 5802  ขุนยวม 
3 5803  ปาย
4 5804 แม่สะเรียง
5 5805 แม่ลาน้อย
6 5806 สบเมย
5807 ปางมะผ้า