รหัสสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ลำดับ รหัสสถานบริการ อำเภอ ชื่อสถานพยาบาล หมู่ ตำบล
โรงพยาบาล
1 10719 เมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์   จองคำ
2 11203 ขุนยวม โรงพยาบาลขุนยวม 1 ขุนยวม
3 11204 ปาย โรงพยาบาลปาย 1 เวียงใต้
4 11205 แม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง 1 แม่สะเรียง
5 11206 แม่ลาน้อย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 9 ขุนแม่ลาน้อย
6 11207 สบเมย โรงพยาบาลสบเมย 1 แม่สวด
7 11208 ปางมะผ้า โรงพยาบาลปางมะผ้า 1 สบป่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1 06825 เมือง (M) รพ.สต.ห้วยโป่ง 1 ห้วยโป่ง
2 06826 เมือง (M) รพ.สต.ป่าลาน 3 ห้วยโป่ง
3 06827 เมือง (M) รพ.สต.ไม้ฮุง 5 ห้วยโป่ง
4 06828 เมือง (M) รพ.สต.ผาบ่อง 1 ผาบ่อง
5 06829 เมือง (M) รพ.สต.ปางหมู 1 ปางหมู
6 06830 เมือง (M) รพ.สต.กุงไม้สัก 2 ปางหมู
7 06831 เมือง (M) รพ.สต.ในสอย 4 ปางหมู
8 06832 เมือง (M) รพ.สต.หมอกจำแป่ 1 หมอกจำแป่
9 06833 เมือง (M) รพ.สต.นาป่าแปก 4 หมอกจำแป่
10 06834 เมือง (M) รพ.สต.รักไทย 6 หมอกจำแป่
11 06835 เมือง (M) รพ.สต.ห้วยผา 1 ห้วยผา
12 06836 เมือง (M) รพ.สต.น้ำกัด 2 ห้วยผา
13 06837 เมือง (M) รพ.สต.นาปลาจาด 4 ห้วยผา
14 06838 เมือง (M) รพ.สต.ห้วยปูลิง 1 ห้วยปูลิง
15 06839 เมือง (M) รพ.สต.หนองขาวกลาง 3 ห้วยปูลิง
16 10485 เมือง (M) รพ.สต.ห้วยหมากลาง 4 ห้วยโป่ง
17 06859 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.สบหาร 2 บ้านกาศ
18 06860 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ 7 บ้านกาศ
19 06861 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.ทุ่งแล้ง 1 แม่คง
20 06862 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.แม่เหาะ 4 แม่เหาะ
21 06863 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.น้ำดิบ 1 แม่ยวม
22 06864 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.ห้วยสิงห์ 4 แม่ยวม
23 06865 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.โพซอ 5 เสาหิน
24 06866 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.สล่าเชียงตอง 6 เสาหิน
25 06867 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.ป่าแป๋ 3 ป่าแป๋
26 06868 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.ช่างหม้อ 4 ป่าแป๋
27 10509 แม่สะเรียง (M) รพ.สต.แม่ริดป่าแก่ 2 แม่เหาะ
28 06881 สบเมย (M) รพ.สต.กองก๋อย 1 กองก๋อย
29 06883 สบเมย (M) รพ.สต.กองแปเหนือ 2 ป่าโป่ง
30 06884 สบเมย (M) รพ.สต.สบเมย 4 แม่สามแลบ
31 10541 สบเมย (M) รพ.สต.แม่สามแลบ 1 แม่สามแลบ
32 06879 สบเมย (M) รพ.สต.เลโค๊ะ 1 สบเมย
33 06880 สบเมย (M) รพ.สต.ผาผ่า 1 แม่คะตวน
34 06882 สบเมย (M) รพ.สต.อุมโล๊ะ   แม่สวด
35 14027 สบเมย (M) รพ.สต.ห้วยม่วง 2 แม่สวด
36 06869 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่ลาหลวง 1 แม่ลาหลวง
37 06870 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่สุ 2 แม่ลาหลวง
38 06871 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่เตี๋ย 5 ท่าผาปุ้ม
39 06872 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่โถ 3 แม่โถ
40 06873 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.ละอูบ 6 ห้วยห้อม
41 06874 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.บ้านสาม 3 ห้วยห้อม
42 06875 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.กอกหลวง 5 แม่นาจาง
43 06876 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่ปาง 1 สันติคีรี
44 06877 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่ฮุ 4 แม่ลาน้อย
45 06878 แม่ลาน้อย (M) รพ.สต.แม่ลาป่าแก่ 3 ขุนแม่ลาน้อย
46   แม่ลาน้อย รพ.สต.ขุนแม่ลาน้อย 1 ขุนแม่ลาน้อย
47 06840 ขุนยวม (M) รพ.สต.แม่สุริน 3 ขุนยวม
48 06841 ขุนยวม (M) รพ.สต.ต่อแพ 1 แม่เงา
49 06842 ขุนยวม (M) รพ.สต.เมืองปอน 1 เมืองปอน
50 06843 ขุนยวม (M) รพ.สต.แม่ลาก๊ะ 6 เมืองปอน
51 06844 ขุนยวม (M) รพ.สต.ท่าหินส้ม 7 เมืองปอน
52 06845 ขุนยวม (M) รพ.สต.หัวปอน 1 แม่ยวมน้อย
53 06846 ขุนยวม (M) รพ.สต.แม่แจ๊ะ 5 แม่ยวมน้อย
54 06847 ขุนยวม (M) รพ.สต.แม่กิ๊ 1 แม่กิ๊
55 06848 ขุนยวม (M) รพ.สต.ปางตอง 3 แม่อูคอ
56 10493 ขุนยวม (M) รพ.สต.ห้วยนา 5 แม่เงา
57 06849 ปาย (M) รพ.สต.เวียงเหนือ 1 เวียงเหนือ
58 06850 ปาย (M) รพ.สต.ศาลาเมืองน้อย 4 เวียงเหนือ
59 06851 ปาย (M) รพ.สต.ม่วงสร้อย 3 แม่นาเติง
60 06852 ปาย (M) รพ.สต.แม่ของ 5 แม่นาเติง
61 06853 ปาย (M) รพ.สต.แม่ปิง 4 แม่ฮี้
62 06854 ปาย (M) รพ.สต.แม่ฮี้ 5 แม่ฮี้
63 06855 ปาย (M) รพ.สต.ทุ่งโป่ง 1 ทุ่งยาว
64 06856 ปาย (M) รพ.สต.แพมบก 6 ทุ่งยาว
65 06857 ปาย (M) รพ.สต.เมืองแปง 1 เมืองแปง
66 06858 ปาย (M)สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา 1 โป่งสา
67 10501 ปาย (M) รพ.สต.ห้วยหมี 7 เมืองแปง
68 06885 ปางมะผ้า (M) รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ 6 สบป่อง
69 06886 ปางมะผ้า (M) รพ.สต.แม่ละนา 1 ปางมะผ้า
70 06887 ปางมะผ้า (M) รพ.สต.ถ้ำลอด 1 ถ้ำลอด
71 06888 ปางมะผ้า (M) รพ.สต.นาปู่ป้อม 1 นาปู่ป้อม
72 14028 ปางมะผ้า (M) รพ.สต.ฮูผาเสื่อ 4 นาปู่ป้อม

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข