จำนวนสถานบริการสาธารณสุขแต่ละประเภทในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขแต่ละประเภทในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2558

อำเภอ           โรงพยาบาล

รพ.สต.

(แห่ง)

สสช.
(แห่ง)
นคม.
(แห่ง)

มาลา
เรียคลินิก

(แห่ง)

ศูนย์มาลาเรียชุมชน

(แห่ง)

จำนวน
(แห่ง)
จำนวน
(เตียง)
ระดับตามService  Plan
เมือง 1 150 S 16 9 2 4 8
แม่สะเรียง 1 90 M2 11 12 2 2 13
ปาย 1 60 F1 11 8 1 1 1
ขุนยวม 1 30 F2 10 6 1 2 6
แม่ลาน้อย 1 30 F2 10 10 1 2 3
สบเมย 1 30 F2 8 14 2 3 15
ปางมะผ้า 1 30 F2 5 11 1 1 4
   รวม 7 420 - 71 70 10 15 50