สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ สถานบริการ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 สสช.ห้วยเดื่อ 3 ผาบ่อง เมือง
2 สสช.หนองเขียว 10 ห้วยโป่ง เมือง
3 สสช.ห้วยช่างคำ 8 ห้วยโป่ง เมือง
4 สสช.ห้วยตอง 5 ห้วยปูลิง เมือง
5 สสช.หัวน้ำ 4(หย่อมบ้าน) ห้วยปูลิง เมือง
6 สสช.ห้วยหวาย 14 ห้วยโป่ง เมือง
7 สสช.ห้วยผึง 3 ห้วยผา เมือง
8 สสช.ห้วยส่อม 9 ผาบ่อง เมือง
9 สสช.ห้วยปูแกง หย่อมบ้าน ผาบ่อง เมือง
10 สสช.ห้วยส้าน 2 แม่กี๊ ขุนยวม
11 สสช.ห้วยโปงเลา 4 แม่กี๊ ขุนยวม
12 สสช.ห้วยต้นนุ่น 4 แม่เงา ขุนยวม
13 สสช.ไม่สะเป่ใต้ หย่อมบ้าน ขุนยวม ขุนยวม
14 สสช.ห้วยฮุง หย่อมบ้าน ขุนยวม ขุนยวม
15 สสช.แม่โกปี่ 2 แม่ยวมน้อย ขุนยวม
16 สสช.มโนรา 12 ทุ่งยาว ปาย
17 สสชห้วยหมี 7 เมืองแปง ปาย
18 สสช.แม่เหมืองหลวง 4 โป่งสา ปาย
19 สสช.ขุนสาใน 5 โป่งสา ปาย
20 สสช.ปายสองแง่ หย่อมบ้าน เวียงเหนือ ปาย
21 สสช.ผีลู 9 แม่นาเติง ปาย
22 สสช.ไทรงาม 10 แม่นาเติง ปาย
23 สสช.ดอยช้าง หย่อมบ้าน แม่นาเติง ปาย
24 สสช.ห้วยกองแป 3 แม่คง แม่สะเรียง
25 สสช.จอสิเดอ 4 แม่คง แม่สะเรียง
26 สสช.ปอหมื้อ หย่อมบ้าน แม่คง แม่สะเรียง
27 สสช.แม่แพะ หย่อมบ้าน เสาหิน แม่สะเรียง
28 สสช.ท่าตาฝั่ง 7 แม่ยวม แม่สะเรียง
29 สสช.แม่กองคา 10 แม่ยวม แม่สะเรียง
30 สสช.ห้วยเดื่อ 5 ป่าแป๋ แม่สะเรียง
31 สสช.แม่ปุ๋น 9 ป่าแป๋ แม่สะเรียง
32 สสช.แม่สวรรค์หลวง 3 แม่เหาะ แม่สะเรียง
33 สสช.กองสุม 6 แม่คง แม่สะเรียง
34 สสช.แม่อุมลองน้อย 2 ป่าแป๋ แม่สะเรียง
35 สสช.ห้วยปลากั่ง 8 แม่เหาะ แม่สะเรียง
36 สสช.แม่แลบ 6 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
37 สสช.แม่ละมอง 11 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
38 สสช.แม่ละมองเหนือ 11 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
39 สสช.ห้วยผึ้ง หย่อมบ้าน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
40 สสช.แม่สะปึ๋งใต้ หย่อมบ้าน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
41 สสช.แม่ละมองเหนือ 11 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย
42 สสช.บ้านดง 5 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย
43 สสช.แม่สะแมง 6 แม่นาจาง แม่ลาน้อย
44 สสช.แม่นาจาง 1 แม่นาจาง แม่ลาน้อย
45 สสช.หัวดอย 5 สันติคีรี แม่ลาน้อย
46 สสช.ขุนแม่ฮุ หย่อมบ้าน สันติคีรี แม่ลาน้อย
47 สสช.กลอเซโล หย่อมบ้าน แม่สามแลบ สบเมย
48 สสชบุญเลอ 5 แม่สามแลบ สบเมย
49 สสช.สบโขง 10 แม่สวด สบเมย
50 สสช.สบกองอูม หย่อมบ้าน แม่สวด สบเมย
51 สสช.แม่หาด 7 แม่สวด สบเมย
52 สสช.จอลือ หย่อมบ้าน แม่สวด สบเมย
53 สสช.แม่หลุย 4 แม่สวด สบเมย
54 สสช.ห้วยกุ้ง 7 ป่าโปง สบเมย
55 สสช.แม่ตอละ หย่อมบ้าน ป่าโปง สบเมย
56 สสช.ห้วยกระต่าย 8 แม่สามแลบ สบเมย
57 สสช.ห้วยกองมูล 4 สบเมย สบเมย
58 สสช.ห้วยไชย์ยงค์ หย่อมบ้าน สบเมย สบเมย
59 สสช.ปู่ทา 6 แม่สามแลบ สบเมย
60 สสช.บุญเลอน้อย หย่อมบ้าน แม่สามแลบ สบเมย
61 สสช.ซอแบะ 8 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า
62 สสช.เมืองแพม 5 ถ้ำลอด ปางมะผ้า
63 สสช.ปุงยาม 5 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า
64 สสช.ปางคาม 2 ปางมะผ้า ปางมะผ้า
65 สสช.ไม้ฮุง 3 ปางมะผ้า ปางมะผ้า
66 สสช.บ้านไร่ 3 สบป่อง ปางมะผ้า
67 สสช.ปางบอน 3 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า
68 สสช.ไม้ลัน 7 ปางมะผ้า ปางมะผ้า
69 สสช.แอโก๋ 2 ถ้ำลอด ปางมะผ้า
70 สสช.หัวลาง หย่อมบ้าน ถ้ำลอด ปางมะผ้า

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ