ข้อมูลศาสนสถาน

ตารางแสดง : ข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด จำแนกรายอำเภอ

ลำดับที่อำเภอจำนวนวัดจำนวนสำนักสงฆ์จำนวนโบสถ์คริตส์จำนวนมัสยิด
1
เมืองแม่ฮองสอน
39
24
42
1
2
แม่สะเรียง
13
1
30
1
3
ปาย
27
12
9
1
4
ขุนยวม
32
12
91
1
5
แม่ลาน้อย
8
18
96
-
6
สบเมย
6
8
26
-
7
ปางมะผ้า
7
16
12
1
 
รวม
132
91
306
5

แหล่งข้อมูล : สำนังานพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน