จำนวนตลาดสด ร้านอาหาร

ตารางแสดง : จำนวนตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับอำเภอประเภท
ตลาดสดร้านอาหารแผงลอย
1
เมืองแม่ฮ่องสอน
2
45
35
2
แม่สะเรียง
2
26
33
3
ขุนยวม
1
10
7
4
ปาย
2
44
11
5
แม่ลาน้อย
2
5
15
6
สบเมย
0
2
7
7
ปางมะผ้า
1
20
5
 
รวม
10
152
113

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิงหาคม 2555