ข้อมูลสถานศึกษา

ตารางแสดง : ข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ลำดับที่อำเภอจำนวนโรงเรียนทุกสังกัด (โรง)
1
เมืองแม่ฮองสอน
53
2
แม่สะเรียง
32
3
ปาย
40
4
ขุนยวม
25
5
แม่ลาน้อย
67
6
สบเมย
63
7
ปางมะผ้า
60
 รวม
340

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน