ข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก

ตารางแสดง : ข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2555

ลำดับอำเภอหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบจำนวนศูนย์เด็กเล็ก
(แห่ง)
ผู้ดูแลเด็ก 
(คน)

จำนวนเด็ก

(คน)

เทศบาล/รพ.
(แห่ง)
อบต.
(แห่ง)
1
เมืองแม่ฮ่องสอน
1/1
6
26
42
654
2
แม่สะเรียง
2
5
27
45
651
3
ขุนยวม
1
5
20
27
413
4
ปาย
1/ค่าย
7
18
45
783
5
แม่ลาน้อย
1
8
32
52
740
6
สบเมย
0
5
16
27
488
7
ปางมะผ้า
0
3
16
18
343
 
รวม
6 ท/1 รพ /1 ค่าย
39
155
240
3,723

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน