จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ อบจ. เทศบาล อบต
เมืองแม่ฮ่องสอน 1 1 6
แม่สะเรียง 0 2 6
ปาย 0 1 7
ขุนยวม 0 1 6
แม่ลาน้อย 0 1 8
สบเมย 0 0 6
ปางมะผ้า 0 0 4
รวม 1 6 43

แหล่งข้อมูล : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค