จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ รายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตารางแสดง : จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ รายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

ตำแหน่ง จำนวนผู้ปฎิบัติงานจริง ราม 
สสอ.เมือง สสอ.ขุนยวม  สสอ.ปาย  สสอ.ปางมะผ้า   สสอ.แม่ลาน้อย สสอ.แม่สะเรียง  สสอ.สบเมย 
พยาบาลวิชาชีพ
 11  9  3  8  8  12 57 
พยาบาลเทคนิค
นวก./จพ.สาธารณสุข
42  20  27  12  23  27  34  185 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
25 
แพทย์แผนไทย
รวม
 59 11  40  17  33  39  50  269 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2557
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน