จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ รายโรงพยาบาล

ตารางแสดง : จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพ รายโรงพยาบาล

 

ตำแหน่ง จำนวนผู้ปฎิบัติงานจริง รวม 
รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.ขุนยวม  รพ.ปาย  รพ.ปางมะผ้า  รพ.แม่ลาน้อย รพ.แม่สะเรียง  รพ.สบเมย 
แพทย์
 27  4  6  3 13  60 
ทันตแพทย์ 
27 
 เภสัชกร
34 
พยาบาลวิชาชีพ 
168  35  53  32  38  107  24  457 
นักเทคนิคการแพทย์ 
17 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักกายภาพบำบัด
นักรัสีการแพทย์
5
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
23 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
29 
เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ 
18 
นักจิตวิทยาคลินิก 
นักวเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
นักายอุปกรณ์
0 0 0 0
นักกิจกรรมบำบัด 
นักโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห์ 
นักแพทย์แผนไทย 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
15 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
10  37 
 รวม
272  66  91  57  69  171  43  769 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2557

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน