จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางแสดง : จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2557

สาขาวิชาชีพ  จำนวนผู้ปฎิบัติงานจริง  สัดส่วนต่อประชากรระดับจังหวัด 
แพทย์ 51 1 : 4,852
ทันตแพทย์  20 1 : 12,373
เภสัชกร  30 1 : 8,249
พยาบาลวิชาชีพ 514 1 : 481
นักวิชาการสาธารณสุข 37 1 : 6,688
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 48  1 : 5,156 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ตารางแสดง : จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2556

สาขาวิชาชีพ  จำนวนผู้ปฎิบัติงานจริง  สัดส่วนต่อประชากรระดับจังหวัด 
แพทย์ 65  1 : 3,742 
ทันตแพทย์  26  1 : 9,355 
เภสัชกร  33  1 : 7,371 
พยาบาลวิชาชีพ 508  1 : 479 
นักวิชาการสาธารณสุข    
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข    

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ตารางแสดง : จำนวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2555

สาขาวิชาชีพ  จำนวนผู้ปฎิบัติงานจริง  สัดส่วนต่อประชากรระดับจังหวัด 
แพทย์ 47  1 : 5,300
ทันตแพทย์  24   1 : 10,378
เภสัชกร  30   1 : 8,303
พยาบาลวิชาชีพ 457   1 : 501
นักวิชาการสาธารณสุข  -  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  32  1 : 7,602

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล