บทบาทหน้าที่

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบารทหน้าที่ตามภารกิจ ดังนี้

 • งานแผนงานและประเมินผล ประกอบด้วย
  • งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   • งานสนับสนัสนุนงานพัฒนา
   • งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น
  • งานนิเทศและประเมินผล
  • งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ
   • งานตามโครงการพระราชดำริ
   • งานสนับสนุนภาคประชาชน
   • งานโครงการหลวง
   • งาน พอ.สว.
   • งานสาธารณสุขชายแดน
   • งานโครงการสนับสนุนอนามัยเจริญพันธ์ และลดความรุนแรงทางเพศ และบูรณาการสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นตามชายแดนไทย-พม่า
   • งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยการพัฒนาสถานะสุขภาพของผู้หนีภัยการสู้รบและผู้อพยพชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • งานกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานบริหารงบประมาณ
 • งานข้อมูลสารสนเทศ
  • งานข้อมูลข่าวสาร
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  • งานวิจัย

โครงสร้างภารกิจ

โครงสร้างภารกิจกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ


 

นายวิเชียร สุวรรณามังกร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 

นายนพพล เทพประสาน
หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล

นางเพ็ญใจ สุขเจริญ
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ
scan0005
นายศักดา หงษ์ใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายศุภชัย ธรรมวงศ์
นักวิชาการสารณสุขชำนาญการ

นายณฐกร จันทรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอินทิรา คำไทย
ผู้ประสานงานโครงการ EU


นายอรรถพล รุ่งวิมลฉาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์