โครงสร้างภารกิจ

st


 

 

พเปอะ 

นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 พออย2

นางอุษณีย์ หล้าแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 à¸žà¸«à¸™à¸­à¸¢

นางสาววรวรรณ ถนอมเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 à¸­à¸²à¸¢à¸¢à¸—ธ

นายยุทธชัย พิพัฒน์จริยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

พออ2 

นางกัลยาณี  ปาละวงศ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 à¸žà¸™à¸™

นางสาวภัควลัณชญ์ จงอมรรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

k 

นายศุภกิจ จันทร์เหมือน

นักวิชาการสาธารณสุข

 32

นางสาวอัญชลี เลาหมี่

นักวิชาการสาธารณสุข

10743

นางสาวมยุรี  ประพาสมีเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

กฟ2 

นางสาววิไลรัตน์ ธิติรัตน์วรโชค

 นักวิชาการสาธารณสุข

 

รายงานแม่และเด็กปี 60

newรายงานแม่และเด็กปี 60new

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


 

ดาวน์โหลดเอกสาร : [แนวทางการดำเนินการ [1][2]][แผ่นพับ]

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ(ชาย-หญิง)

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ(ชาย-หญิง)

การประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1

เอกสารประกอบการนำเสนองานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุม สว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์