โครงสร้างภารกิจ

st


 

 

 หวหนา

นางอรอนงค์ คำไทย

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 à¸žà¹€à¸›à¸­à¸°

นางสาวหทัยรัตน์  ทองเขียว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 à¸žà¸«à¸™à¸­à¸¢

นางสาววรวรรณ ถนอมเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 à¸­à¸²à¸¢à¸¢à¸—ธ

นายยุทธชัย พิพัฒน์จริยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

พออ2 

นางกัลยาณี  ปาละวงศ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 à¸žà¸™à¸™

นางสาวภัควลัณชญ์ จงอมรรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

 à¸¨à¸ à¸à¸ˆ

นายศุภกิจ จันทร์เหมือน

นักวิชาการสาธารณสุข

 32

นางสาวอัญชลี เลาหมี่

นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

คู่มือธาลัสซีเมีย ปี 2556

คู่มือธาลัสซีเมียของอาจารย์จาก มช. ปี 56

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ


 

ดาวน์โหลดเอกสาร : [แนวทางการดำเนินการ [1][2]][แผ่นพับ]