กลุ่มงานควบคุมโรค

โครงสร้างบุคลากร

 

sombut

นายสมบัติ  ดุลยรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

 

 4jintanax
นางจินตนา   อังคนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4Tawesri

นางทวีศรี   ฉ่ำมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

5Premjai

นางสาวเปรมใจ     หน่อแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

6Adisak

นายอดิศักดิ์   มงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

7Wasana 

นางวาสนา   ปานดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

8Mulan 

นางสาวณัฐกานต์ ภูริโรจน์ภาคิน
พนักงานผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย RAI

9Noppawan

นางสาวนพวรรณ   ฉ่ำมณี
พนักงานผู้ช่วยโครงการมาลาเรีย SSF/M

 8Mulan

นางสาว แหม่ม

พนักงานบันทึกข้อมูลEMS

12Bird 

นายจารุพงศ์  ปราณีตศิลป์
พนักงานประสานงานภาคสนาม
โครงการกองทุนโรคด้านมาลเรีย