กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

บุคลากร

บุคลากร

 

นางสาวกนกนาท พันธุ์เจริญ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

3B

นางทัศนีย์ สัมพันธสิทธิ์ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

4Art

นายนิธิพงษ์ พลปัถพี

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูล

 

                                                                                                

                                                                            

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทหน้าที่

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  • งานโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
  • งานโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
  • งานโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน
  • งานโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี
  • งานโครงการประกวดโรงเรียน
  • งานโครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ภายใต้กองทุนทันตกรรม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • งานกิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข พอ.สว.
  • งานสำรวจสภาวะทันตสุขภาพทุกกลุ่มอายุ