บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นางจันทร์เพ็ญ  ตระกุลผิว

นิติกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

 

นางสาวธนกาญจน์  วรรณธร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Attachments:
Download this file (8 (4).pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ[ ]128 kB
Download this file (8(1).pdf)คู่มือและแผนผังขั้นตอนการร้องเรียนพร้อมคำสั่งมอบหมายหน้าที่ฯ[ ]214 kB
Download this file (9(1)(4).pdf)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]287 kB
Download this file (EB 9_1__4_.pdf)การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการปรับปรุงฯ [ ]53 kB
Download this file (eb11.pdf)รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ[ ]1147 kB
Download this file (การประชุม.pdf)การประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน[ ]1569 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]142 kB
Download this file (ทบทวนวิเคราะห์แผนป้องกันฯ.pdf)รายงานสรุปทบทวนฯวิเคราะห์แผนการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ[ ]142 kB
Download this file (หน้าที่และความรับผิดชอบ.pdf)บทบาทภารกิจของกลุ่มงานนิติการ[ ]60 kB
Download this file (โครงสร้างภายในกลุ่มงานนิติการ58.pdf)โครงสร้างภายในกลุ่มงานนิติการ[ ]57 kB

หนังสือเวียน

หนังสือเวียนเกียวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (lak panakngan 2549.pdf)หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการฯ[ ]841 kB
Download this file (law_expenses-22.pdf)หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นฯ[ ]36 kB
Download this file (law_expenses-3.pdf)ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม[ ]33 kB
Download this file (การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีล้มละลาย2555.pdf)การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย[ ]94 kB
Download this file (การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์.pdf)การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่[ ]188 kB
Download this file (คำสั่งกสธ.158.pdf)มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ[ ]581 kB
Download this file (คำสั่งกสธ.1932.pdf)การมอบอำนาจในการอนุมัติ การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ[ ]914 kB
Download this file (คู่มือจรรยาบรรณ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[ ]139 kB
Download this file (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.PDF)พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗[ ]226 kB
Download this file (ว.197-2548 ปลอมลายมือหาประโยชน์-ร้ายแรง.pdf)การพิจารณาการกระทำผิดวินัยโดยปลอมลายมือชื่อผู้อื่นไปหาประโยชน์[ ]33 kB
Download this file (ว.26-2547 พิจารณาเรื่องร้องเรียน.pdf)หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ[ ]44 kB
Download this file (ว234มติ ครม.ละทิ้ง-ทุจริต.pdf)มติ ครม.เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัย[ ]36 kB
Download this file (สรุปสาระสำคัญ.pdf)สรุปสาระสำคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]31 kB
Download this file (หนังสือ+สธ+0201.042.7-ว834.pdf)การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง[ ]153 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การการจัดข้าราชเข้าพักอาศัยของทางราชการ.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕[ ]249 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และการเสริมสร้างวินัย.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยฯ[ ]93 kB
Download this file (เครื่องมือวัดความโปร่งใสi.pdf)เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ[ ]1147 kB
Download this file (แนวทางการป้องกัน.pdf)แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ[ ]95 kB
Download this file (แนวทางตามประมวลจริยธรรม.pdf)แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม[ ]1174 kB

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ

Attachments:
Download this file (รับย้าย.pdf)โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ[โรงพยาบาลพระพุทธบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ]377 kB

เอกสารการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด

เอกสารการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ