บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นางจันทร์เพ็ญ  ตระกุลผิว

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

 

นางสาวธนกาญจน์  วรรณธร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Attachments:
Download this file (ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ.pdf)ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ[ ]405 kB
Download this file (ขออนุมัติแผนฯปี61.pdf)แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑[ ]2532 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]142 kB
Download this file (คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน.pdf)คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ ]129 kB
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ[ ]1804 kB
Download this file (รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฯ.pdf)รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐[ ]1705 kB
Download this file (รายงานผลการปรับปรุง.pdf)รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ[ ]979 kB
Download this file (สรุปการจัดประชุมผลประโยชน์ฯ.pdf)รายงานสรุปผลการจัดประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]531 kB
Download this file (สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนฯ(ไม่พบข้อร้องเรียน).pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯ[ ]531 kB
Download this file (สรุปรายงานชมรม1.pdf)รายงานการประชุมชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสฯ[ ]1635 kB
Download this file (หน้าที่และความรับผิดชอบ.pdf)บทบาทภารกิจของกลุ่มงานนิติการ[ ]60 kB
Download this file (แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.pdf)แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์[ ]43 kB
Download this file (โครงสร้างภายในกลุ่มงานนิติการ58.pdf)โครงสร้างภายในกลุ่มงานนิติการ[ ]57 kB

หนังสือเวียน

หนังสือเวียนเกียวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (lak panakngan 2549.pdf)หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการฯ[ ]841 kB
Download this file (law_expenses-22.pdf)หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นฯ[ ]36 kB
Download this file (law_expenses-3.pdf)ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม[ ]33 kB
Download this file (การจำแนกประเภทรายจ่าย.pdf)การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ[ ]2658 kB
Download this file (การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีล้มละลาย2555.pdf)การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย[ ]94 kB
Download this file (การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์.pdf)การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่[ ]188 kB
Download this file (ข้อมูลข่าวสาร1.pdf)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐[ ]3520 kB
Download this file (ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf)เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ ]7692 kB
Download this file (คำสั่งกสธ.158.pdf)มอบอำนาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ[ ]581 kB
Download this file (คำสั่งกสธ.1932.pdf)การมอบอำนาจในการอนุมัติ การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ[ ]914 kB
Download this file (คู่มือจรรยาบรรณ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[ ]139 kB
Download this file (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.PDF)พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗[ ]226 kB
Download this file (ว.197-2548 ปลอมลายมือหาประโยชน์-ร้ายแรง.pdf)การพิจารณาการกระทำผิดวินัยโดยปลอมลายมือชื่อผู้อื่นไปหาประโยชน์[ ]33 kB
Download this file (ว.26-2547 พิจารณาเรื่องร้องเรียน.pdf)หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ[ ]44 kB
Download this file (ว234มติ ครม.ละทิ้ง-ทุจริต.pdf)มติ ครม.เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัย[ ]36 kB
Download this file (สรุปสาระสำคัญ.pdf)สรุปสาระสำคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ[ ]31 kB
Download this file (หนังสือ+สธ+0201.042.7-ว834.pdf)การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง[ ]153 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การการจัดข้าราชเข้าพักอาศัยของทางราชการ.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕[ ]249 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และการเสริมสร้างวินัย.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยฯ[ ]93 kB
Download this file (เครื่องมือวัดความโปร่งใสi.pdf)เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ[ ]1147 kB
Download this file (เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf)ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐[ ]3089 kB
Download this file (แนวทางการป้องกัน.pdf)แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ[ ]95 kB
Download this file (แนวทางการพิจารณาฯ.pdf)แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ[ ]74 kB
Download this file (แนวทางตามประมวลจริยธรรม.pdf)แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม[ ]1174 kB

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Attachments:
Download this file (Scan.pdf)รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญ[รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ]376 kB

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

Attachments:
Download this file (รพ.อุทัยธานี รับย้ายรับโอน.pdf)โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [โรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน]344 kB