แผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหนังสือแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน

ระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานในสังกัด

ทุกระดับทราบและใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์

ของกระทรวงสาธารณสุข Link download เอกสาร http://bie.moph.go.th