หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

หมวด: About Us
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่
โทรศัพท์
ต่อ
โทรสาร
สสจ.แม่ฮ่องสอน 053611281
053611324
 124 053611322
หน้าห้อง นพ.สสจ. 053611321   053611321
รองฯ ว. (ทศพล)   102  
รองฯ ส. (ปฐม)   111  
รองฯ บ. (อรอนงค์)   112  
รองฯ (ภัทรา)   110  
เลขาฯ   124  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ   120
121
 
กลุ่มงานบริหาร
- งานสารบรรณ
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- พขร.
 086-4313067 102
101
115
106 , 108
125
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ   131  
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ  086-4294881 126 , 127  
กลุ่มงานควบคุมโรค   128 , 129  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  053611549 109 , 113  
กลุ่มงานประกันฯ  053613428 130  
กลุ่มงานนิติการ   124  

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

  118 , 119  
กลุ่มงานทันตะกรรม   105  
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 053612746   053612746

 

ปรับปรุง กย. 60

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 053-611-378 053-614-408
โรงพยาบาลแม่สะเรียง 053-321-027 ถึง 9 053-621-307
โรงพยาบาลปาย 053-699-031 053-699-211
โรงพยาบาลปางมะผ้า 053-617-154 ถึง 5 053-617-153
โรงพยาบาลขุนยวม 053-691-017 053-691-089
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 053-689-060 053-689-062
โรงพยาบาลสบเมย 053-618-081 ถึง 2 053-618-099
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 053-611-530 053-611-530
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย 053-699-210 053-699-392
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า 053-611-423 053-617-143
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม 053-691-105 053-691-105
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย 053689-026 053-689-249
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 053-681-310 053-682-406
สำนักงานสาธารรสุขอำเภอสบเมย 053-618-074 053-618-074
โรงพยาบาลธัญญรัตน์ แม่ฮ่องสอน 053-613-051 ถึง 5 053-613-052
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 แม่ฮ่องสอน 053-611-449 053-611-914