ประวัติความเป็นมาขององค์กร

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มก่อตั้งในปี 2465 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขุนอนุวิทย์เวชการเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก เริ่มก่อตั้งครั้งแรกนั้นสำนักงานสาธารณสุขยังเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภารกิจด้านสุขภาพที่ต้องดูแลทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพของผู้รับบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงเป็นองค์กรที่ขยายตัวขึ้น มีจำนวนเจ้าหน้าที่มากขึ้น ดังนั้น จึงได้ย้ายที่ตั้งจากศาลากกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2523 เป็นต้นมา โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังรายนามต่อไปนี้

 

ลำดับที่รายนามผู้ครองตำแหน่งปีที่ครองตำแหน่ง
1
ขุนอนุวิทย์เวชการ
2465-2466
2
ขุนศรศาสตรชำนาญ
2466-2468
3
ขุนบำรุงรสเภสัช
2468-2470
4
ขุนพิมลอมรศาสตร์
2470-2475
5
นายแพทย์เปี่ยม มุสิกะภุมมะ
2475-2480
6
นายแพทย์อ้วน นาครทรรพ
2482-2483
7
ขุนพิชิตชัยพยาธิ (นายเฮง โพธิปักษ์)
2483-2485
8
ขุนอาจอนามัย (นายสนิท ยุทธนนท์)
2485-2493
9
นายแพทย์พิสูตร ไวทยพิเชษฐ์ *
2495-2502
10
นายแพทย์สมพงษ์ จิตการุณ
2502-2503
11
นายแพทย์สุวิทย์ พัทมุข
2503-2514
12
นายแพทย์สมบูรณ์ มณเฑียรมณี
2515-2515
13
นายแพทย์ประคอง ประเสริฐสุด
2515-2516
14
นายแพทย์พร เทพศุภร
2517-2518
15
นายแพทย์ประมวล ถมังรักษ์สัตว์
2518-2520
16
นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์
2520-2522
17
นายแพทย์สัญชัย เกตุรังษี
2522-2523
18
นายแพทย์จิตติ ชัววัลลี
2523-2527
19
นายแพทย์อรรถณพ สมาธิวัฒน์
2527-2528
20
นายแพทย์ศุภชัย สายศร
2528-2530
21
นายแพทย์ดิสสร ชาญราชกิจ
2530-2532
22
นายแพทยสมพัฒน์ คชสีห์
2532-2534
23
นายแพทย์สมาน ยั่งยืน
2534-2536
24
นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์
2536-2537
25
นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล
2537-2542
26
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย
2542-2545
27
นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
2545-2554
28
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย
2554-2555
29
นายแพทย์ไพศาล ธัญญวินิชกุล
2555-2556
30
นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
2556-2558
31
นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
2558-ปัจจุบัน

        อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (click เพื่อดุรายละเอียดที่นี่)