โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
 tb1056ok
นายทศเทพ บุญทอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองนายแพทย์สาธารณสุข

 


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(ด้านส่งเสริมและพัฒนา)

น.ส.วลัยรัตน์ ไชยฟู
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(ด้านเวชกรรม)

นางภัทรา นวลคำ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(ด้านเภสัชกรรม)

   กลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และ
เภสัชสาธารณสุข
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 
นายชัยภัทร โพธิ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 
นายฤทธิ์ชัย เมืองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
 
น.ส.กนกนาท พันธุ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
 

นายวิเชียร สุวรรณามังกร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

 
นายวิรุฬ หน่อแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
นายปฐม นวลคำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบและบริการ
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มงานควบคุมโรค  กลุ่มงานนิติการ
 

นางอรองค์ คำไทย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 
นายวรพันธ์ อัมระรงค์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
 
นางจันทร์เพ็ญ ตระกุลผิว
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
         กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
  
นายสมบัติ ดุลยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล