หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

สถานที่ปฏิบัติงาน

มือถือ

โทรศัพท์

โทรสาร

E-Mail

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายจตุชัย  มณีรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 089 632 3572  0 5361 1321 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
รองฯ ด้านเวชกรรมป้องกัน 1
นายทศพล  ดิษฐ์ศิริ รพ.แม่สะเรียง
สสจ.แม่ฮ่องสอน
087 786 7657 0 5361 1321 0 5361 1321 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองฯ ด้านเวชกรรมป้องกัน 2
นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต รพ.ปาย
สสจ.แม่ฮ่องสอน
089 701 4922 0 5361 1321  0 5361 1321 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองฯ ด้านส่งเสริมพัฒนา นายปฐม นวลคำ สสจ.แม่ฮ่องสอน 089 851 7983  0 5361 1321  0 5361 1321 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองฯ ด้านเภสัชสาธารณสุข นางภัทรา นวลคำ สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 472 7188 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองฯ ด้านบริหารสาธารณสุข นางอรอนงค์ คำไทย สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 784 1784 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นายวิเชียร สุวรรณามังกร สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 287 7814 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค นายสมบัติ ดุลยรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 084 378 1187 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 884 0561 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ นายวิรุฬ หน่อแก้ว สสจ.แม่ฮ่องสอน 086 187 5342 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางสาวกนกนาท พันธุ์เจริญ สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 603 3073 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
นายนฤทธิ์ชัย เมืองงาม สสจ.แม่ฮ่องสอน 087 842 4144 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
นางลำดวน วิไลกุล สสจ.แม่ฮ่องสอน 088 407 7182 0 5361 1281 0 5361 1322 -
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ นางจันทร์เพ็ญ ตระกุลผิว สสจ.แม่ฮ่องสอน 081 111 7831 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นายสมบัติ ดุลยรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน 062 298 4545 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายชัยภัทร โพธิ สสจ.แม่ฮ่องสอน 094 627 1441 0 5361 1281 0 5361 1322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการ รพศ./รพท. นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย รพ.ศรีสังวาลย์ 081 819 1789 0 5361 1378 0 5361 1408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นายชีวา  มั่งมี รพ.ศรีสังวาลย์ 096 81 20678 0 5361 1378 0 5361 1408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร นายกำพล จิตซื่อ รพ.ศรีสังวาลย์ 081 961 7392 0 5361 1378 0 5361 1408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล น.ส.ราศรี คันธีสาร รพ.ศรีสังวาลย์ 086 182 0448 0 5361 1378 0 5361 1408 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผอ.รพ.แม่สะเรียง นายทศพล  ดิษฐศิริ รพ.แม่สะเรียง 087 786 7657 0 5362 1027-9 0 5362 1307 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผอ.รพ.ปาย นายวัฒนชัย  วิเศษสมิต รพ.ปาย 089 701 4922 0 5369 9031 0 5369 9211 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผอ.รพ.ขุนยวม พ.พิทยา  หล้าวงค์ รพ.ขุนยวม 089 561 8482 0 5369 1017 0 5369 1089

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผอ.รพ.แม่ลาน้อย นพ.บัณฑิต  ดวงดี รพ.แม่ลาน้อย 087 185 3541 0 5368 9060 0 5368 9062 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผอ.รพ.สบเมย นพ.จักรี คมสาคร รพ.สบเมย 085 705 8789 0 5361 8081-2 0 5361 8099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผอ.รพ.ปางมะผ้า นพ.สุพัฒน์ ใจงาม รพ.ปางมะผ้า 081 716 8797 0 5361 7154-5 0 5361 7153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.เมือง นายสุรพล วนาภรณ์ สสอ.เมือง 081 961 6751 0 5361 1530 0 5361 1530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.แม่สะเรียง นายดำรง นันยบุตร สสอ.แม่สะเรียง 084 378 8475 0 5368 1310 0 5368 2406 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.ปาย นายเฉลิมชัย จารุมณี สสอ.ปาย 081 784 1218 0 5369 9210 0 5369 9392 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.ขุนยวม น.ส.พิมล เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม 081 960 8130 0 5369 1105 0 5362 2105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.แม่ลาน้อย นายนิพนธ์ ปิ่นธิดา สสอ.แม่ลาน้อย 081 027 5760 0 5368 9026 0 5368 9249 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.สบเมย นายทองคำ แปงมูล สสอ.สบเมย 089 261 5044 0 5361 8074 0 5361 8089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สสอ.ปางมะผ้า นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สสอ.ปางมะผ้า 081 716 9700 0 5361 7142-3 0 5361 7143 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.