แบบรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2561

แบบรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2561

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559

แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559

ดัชนีการวิจัย แและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อใช้ในการจัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการสำรวจปีเว้นปี และในการสำรวจได้ใช้แนวทาง วิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานสากลตามคู่มือ FRASCATI Mamnual 2002  ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำรวจเดียวกันกับนานาประเทศ

1

ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ไฟล์แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มิย.56

ไฟล์แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มิย.56

Attachments:
Download this file (Security26270656.rar)Security26270656.rar[ ]4343 kB