ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการลาไปศึกษาฯ

ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2552