คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

คำสังมอบหมายอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามคำสั่งที่ 760/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559