คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

หมวด: กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

คำสังมอบหมายอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามคำสั่งที่ 760/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (คำสั่ง-2.pdf)คำสั่งที่ 760/2559[ ]45 kB
Download this file (ผนวก ก(1).pdf)ภาคผนวก ก[ ]172 kB
Download this file (ผนวก ข(1).pdf)ภาคผนวก ข[ ]69 kB
Download this file (ผนวก ค(1).pdf)ภาคผนวก ค[ ]806 kB
Download this file (ผนวก ง (1).pdf)ภาคผนวก ง[ ]984 kB
Download this file (ผนวก ง (2).pdf)ภาคผนวก ง-2[ ]1128 kB
Download this file (ผนวก-จ.pdf)ภาคผนวก จ[ ]183 kB
Download this file (ผนวก-ฉ.pdf)ภาคผนวก ฉ[ ]313 kB
Download this file (ผนวก-ช.pdf)ภาคผนวก ช[ ]48 kB
Download this file (ผังการมอบอำนาจ.pdf)ผังการมอบอำนาจ.pdf[ ]510 kB