แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.แม่ฮ่องสอน

แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 755/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559