การเขียนหนังสือราชการ

หนังสือราชการ


คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

  1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
  2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
  3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
  4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
  5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
  6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำหนังสือราชการ (PDF)

 ดาวน์โหลด Template

  1. บันทึกข้อความ
  2. หนังสือภายนอก

อ่านเพิ่มเติม...