ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

                   ๑.    กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด

                   ๒.    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๓.    เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๔.    เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๕.    เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal
                           ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๖.    เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๗.    เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๘.    เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๔ เครื่อง

                   ๙.    เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

                   ๑๐.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๑๑.  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๑๒.  เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๑๓.  หม้อแช่พาราฟิน จำนวน ๒ หม้อ

                   ๑๔.  หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน ๒ หม้อ