ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561