ประกวดราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding

โครงการที่ 3 ประกวดราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ