ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อร่วมยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ebidding 79 รายการ