ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ รพ.แม่สะเรียง

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ สำหรับ รพ.แม่สะเรียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบ