ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding

โครงการที่ 2 ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบราคาจ้างขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

https://drive.google.com/open?id=0B170VAfp6O3hTWhwNmgtU1JRaVE

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561