ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

                   ๑.    กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด

                   ๒.    เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๓.    เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๔.    เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๕.    เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal
                           ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๖.    เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๗.    เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๘.    เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Doptone) จำนวน ๔ เครื่อง

                   ๙.    เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

                   ๑๐.  เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง

                   ๑๑.  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

                   ๑๒.  เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง

                   ๑๓.  หม้อแช่พาราฟิน จำนวน ๒ หม้อ

                   ๑๔.  หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน ๒ หม้อ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 การสอบราคาซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 การสอบราคาซื้อกระเป๋าพร้อมชุดอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์สำหรับการฝากครรภ์ และทำคลอด ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

๑.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒   คัน

 ๒.  รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑   คัน

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์