คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

Attachments:
Download this file (1056 2-05-2557.pdf)มอบอำนาจให้ผวจ.ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยฯของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[ ]1898 kB
Download this file (1493 5-06-2557.1.pdf)มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข[ ]355 kB
Download this file (157-2556 25-01-55.pdf)กำหนดเขตตรวจราชการและมอบหมายผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่[ ]315 kB
Download this file (1932-55.pdf)การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงานฯ[ ]914 kB
Download this file (2181-2554 .pdf)มอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ[ ]39 kB
Download this file (2336-2557 28-08-57.1.pdf)มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ[ ]840 kB
Download this file (260-2555 12-02-2555.pdf)การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว[ ]50 kB
Download this file (2692-2553.pdf)มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง[ ]31 kB
Download this file (443-2556 20-03-56.1.pdf)การอนุมัติการเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรมฯ[ ]607 kB
Download this file (448-2558  16-03-2558.1.pdf)มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข[ ]853 kB
Download this file (516 3-03-2557.1.pdf)มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ[ ]341 kB
Download this file (525-55.1.pdf)มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่[ ]711 kB
Download this file (625-2550pdf.pdf)มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ[ ]90 kB
Download this file (886-2554.pdf)การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล[ ]1547 kB
Download this file (moph 1491 1492 18-06-2552.pdf)มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(ด้านคดี)[ ]7598 kB
Download this file (moph 2032-2551.pdf)การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ[ ]631 kB
Download this file (moph 2052-2553.pdf)การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ[ ]578 kB
Download this file (moph 2087-2553 28-07-53.1.pdf)การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน[ ]572 kB
Download this file (moph 2691-2553.pdf)มอบอำนาจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต[ ]518 kB
Download this file (moph 2800-2546.pdf)การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ[ ]1016 kB
Download this file (moph 532-2555.pdf)ยกเลิกการมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล[ ]287 kB
Download this file (moph 533-2555.pdf)การอนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ต่างประเทศ การเดินทางไปต่างประเทศ[ ]977 kB
Download this file (moph 684-2553.pdf)มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ[ ]780 kB
Download this file (moph 923-2553.1.pdf)มอบอำนาจเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน[ ]520 kB
Download this file (ofmoph68518022553.pdf)ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ[ ]33 kB
Download this file (มอบอำนาจผอ.กอง.pdf)ระเบียบ สป.ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกองฯ พ.ศ.2546[ ]643 kB

ระเบียบบริหารงานบุคคล

 ระเบียบบริหารงานบุคคล 

Attachments:
Download this file (winai2556.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖[ ]3552 kB
Download this file (กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ[ ]112 kB
Download this file (กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน2551.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๑[ ]88 kB
Download this file (กฎกพ.และระเบียบกพ.และข้อบังคับกพ.ออกตามความในพรบ.ขรก.2551.pdf)กฎ กพ.ระเบียบ กพ.และข้อบังคับ กพ.ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ[ ]50 kB
Download this file (การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ.pdf)การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ[ ]278 kB
Download this file (การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพรบ.ขรก.2551.pdf)การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑[ ]680 kB
Download this file (การบรรจุแต่งตั้งขรกตามบทเฉพาะกาลฯ.pdf)การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕[ ]104 kB
Download this file (การบรรจุแต่งตั้งขรกตามบทเฉพาะกาลฯ1.pdf)การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕[ ]132 kB
Download this file (การบังคับใช้พรบ.ขรก.2551.pdf)การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑[ ]165 kB
Download this file (การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการฯที่มีคุณสมบัติแตกต่าง.pdf)การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัตต่างไปจากคุณสม[ ]61 kB
Download this file (การเลื่อนเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551.pdf)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑[ ]2849 kB
Download this file (ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของขรก.2551.pdf)ระเบียบ กพ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕[ ]52 kB

ระเบียบเงินบำรุง

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง

Attachments:
Download this file (bub 8-9 -2558.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับ 8-9 แก้ไข)2558[ ]5172 kB
Download this file (Moph.Order.2692-2553.pdf)คำสั่ง 2692/2553 เรื่อง มอบอำนาจในการจ่ายเงินบำรุง[ ]60 kB
Download this file (ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าตอบแทน 2544.pdf)ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๔[ ]128 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข+ว่าด้วยเงินบำรุงฯ+(ฉบับที่+3)+พ.ศ.+2556.pdf)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดฯ (ฉบับที่ 3)[ ]574 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข+ว่าด้วยเงินบำรุงฯ+(ฉบับที่+4)+พ.ศ.+2556.pdf)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดฯ (ฉบับที่ 4)[ ]421 kB
Download this file (ระเบียบกสธ.ว่าด้วยเงินบำรุง2536.pdf)ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖[ ]125 kB
Download this file (ระเบียบเงินบำรุง 1895-2561 5-06-2561.pdf)คำสั่ง ที่ 1895/2561 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ[ ]289 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณส[ ]332 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ 2544.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ พ.ศ.2544 [ ]65 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ วิธีจ่ายเงินบำรุงเพื่อหน่วยบริการอื่น 2544.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการอื่น พ.ศ.2544[ ]82 kB
Download this file (หลักเกณฑ์ วิธีาร จ่ายเงินค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2544.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2544[ ]35 kB
Download this file (หลักเกณฑ์_เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉบับที่ 4) 2551.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๔)[ ]76 kB
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการ+และเงื่อนไข+แนบท้ายข้อบังคับฯ+(ฉบับที่+๘)+พ.ศ.+๒๕๕๖.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 8)[ ]3622 kB
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการ+และเงื่อนไข+แนบท้ายข้อบังคับฯ+(ฉบับที่+๙)+พ.ศ.+๒๕๕๖.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 9)[ ]5138 kB
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน(ฉบับที่ 5) 2552.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๕)[ ]1260 kB
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน(ฉบับที่ 6) 2552.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๖)[ ]266 kB
Download this file (หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขจ่ายเงินค่าตอบแทน 2552_ฉบับ 7.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๗)[ ]209 kB
Download this file (เกณฑ์จ่ายเงิน_ลจ_ชั่วคราวปี45.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการฯ การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ พ.ศ.2545[ ]6888 kB

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ห้องสมุดกฎหมาย