Web Appliction

 
1234

ตารางกิจกรรมผู้บริหาร
download

Login Form

ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์

1853677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
329
527
856
1848997
12063
11774
1853677

Your IP: 3.81.73.233
Server Time: 2019-07-22 18:11:52

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ด้านสาธารณสุขและ Positioning MOPH 2559
- ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560-2569) new

- แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 new


58. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 new
57. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
56.
แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) new

55. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน ระบบ GNews new
54. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน ปี 61 27 กย. 61
53. แนวทางการปฏิบัติงาน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูม จ.แม่ฮ่องสอน กย.61
52. ไฟล์ชี้แจงการดำเนินงานองค์กรความรอบรู้ และงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปี 62
51. แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขชุมชนปีงบประมาณ 2561
50. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา new
49. ข้อมูลพื้นฐานและตก.1 มส.61 new
48. ประกาศรายชื่อ อสม.(ทดแทน) ที่ได้รับค่าป่วยการ 70/61 new
47. รายละเอียดโครงการเน็ตประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข (ณ 18 พ.ค.61)
46. ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข new
45. คำสั่งแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม.ฯ ปี 2561
44. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
43. แบบฟอร์มประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2561
42. รายงานคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน ปี 60
41.
ไฟล์นำเสนอตรวจราชการ 2-60 
40. รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการกับสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบฯ 2560
39. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานในสสช.ปี 2560
38. แผนพัฒนาจังหวัด - ภาค
37. แนะนำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
36. แนวทางในการใช้งานสื่อสังคม ONLINE
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
 
- แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (แผ่นพับ) 

35. ไฟล์อบรมครู ศพด. 5-6 มิย. 60
34. รายงานงบทดลอง สสจ.มส. มิย. 60  

33. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ฉบับปรับปรุง พค.60)
32. สรุปถอดบทเรียนจากการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ( Promotion and Prevention Excellence Forum 2017 )
31. สรุปผลการตรวจราชการ ระดับกระทรวง รอบที่ 2/2560
30. รายงานงบทดลอง สสจ.มส. พค. 60  

36. ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ คู่มือการปฏิบัติงาน : บริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค)
35. ประชาพิจารณ์ (ฉบับร่าง) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพสาธารณสุข (2559-2563)
34. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิฯ
33. แบบฟอร์มในการตอบแบบสอบถาม
     ขอสสอ.ทุกแห่งรวบรวม สำเนาข้อมูลตามแบบฟอร์ม
     ส่งทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
32. สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 1
31. การดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
30. รายงานงบทดลอง สสจ.มส. เมย. 60 
29. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมฯ 21 เมย. 60 

29. ข้อมูลทั่วไป แผนพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน  
28. รายงานงบทดลอง สสจ.มส. มีค. 60
27. การควบคุมคุณภาพข้อมูล (การให้รหัส ICD)   คู่มือฯ  ไฟล์ WC 27 เมย. 60
26. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ
25. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 2559
24. ไฟล์นำเสนอสรุป 6 เดือน (4-5 เมย.สวนหมอกคำ)
23. ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
22. สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ไตรมาสแรก ปี 2560
21. เอกสารประกอบการนำเสนองานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560ณ ห้องประชุม สว โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 

20. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 

19. เอกสารแนบ การประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะ ประเด็นตำบลสุขภาวะ
18. ร่างแนวทางการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังผลกระทบปัญหาหมอกควัน ปี 60

17. เชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ถึงวันที่ 7 กพ.60
16. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 60
15. ไฟล์การตรวจราชการ ครั้งที่ 1/60 (25-27 มค.60)
          -  เอกสารสรุปทีมตรวจราชการ
14. คู่มือ KPI PA-2560 และแบบรายงาน small success
13. ไฟล์งานแม่และเด็ก ปี 60 
13. ไฟล์ PPT อบรมผู้นำฯ ณ สวนหมอกคำ 5-6 มค.60
11. คู่มือ รพ.สต. ติดดาว
10. ไฟล์งาน NCD ประกอบงานประชุมแผนฯ 6-9 ธค.59
9. เอกสารนำเสนอ วันที่ 6-9 ธ.ค. 59 ณ รพ.ศรีสังวาลย์ 
8. แบบฟอร์มจัดทำโครงการ 2560
7. เอกสารรูปเล่มรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 60
6. ไฟล์คลิป นพ.สสจ.บรรยาย (4 ตค.59 รพ.ศว)

5. ไฟล์ประกอบการทำแผนฯ 60 (4 ตค.59)
4. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี2
3. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี1
2.  เอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559
1. ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


100. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559
99. File ประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 8-59
98. ไฟล์ประกอบการประชุม มาลาเรีย GF 16-17 สค. 59  
97. คู่มือป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

96. กกต.มส แจ้งขอบคุณ ผลการลงประชามติสูงเป็นอันดับที่สองของประเทศ
95.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ
94.ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
93.แนวปฏิบัติในการนำเสนอวีดีทัศน์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
92.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
91. ซีดีสปอต รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
90. เอกสารนำเสนอสรุปการตรวจราชการ 4 คณะและเอกสารนำเสนอของ คปสอ.ปาย
89. File นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2/59 (รพ.ศรีสังวาลย์) 
88. File นำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2/59 (สสจ.มส.)
87.เอกสารรูปเล่ม การตรวจราชการและนิเทศงานและ PA59 รอบ 6 เดือน รอบที่ 2/59 วันที่ 20/6/59  
86.File ประกอบการประชุมเตรียมทีมโซนเพื่อติดตามและควบคุมโรคไข้เลือดออก
85.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง
84.ข้อสั่งการนายกรํฐมนตรี
83. เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICT กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 59 (23-26 สิงหาคม 2559)
82. ข้อมูลประชากรกลางปี 59 จากสำนักงานทะเบียนกลาง
81. เอกสารแนวทางการจัดทำแผนงบลงทุน ปี 61-65 เขตสุขภาพที่ 1 และ
เอกสารประกอบการบรรยาย (นพ.กิตติ กรรภิรมย์) และ เอกสารประกอบการประชุม SP วันที่ 2-3 พค. 59
80. คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คำสั่งแก้ไขการมอบอำนาจฯ

79.ข้อมูลประชากรกลางปี 2538-2558 (สนย.)  
78.
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง
77.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 59 (11 มีค.59)
76. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาคุณภาพ 28-29 มีค.59
75.หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเอกชนสาธารณประโยชน์
74. เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกร
73. เอกสารประกอบการประชุม Web Conferrence วันที่ 18 กพ. 59
74. เอกสาร SOP การเตรียมความพร้อมและตอบโต้สาธารณภัยฯ กพ.59
73. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
71. ไฟล์นำเสนอ สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1/59
71. เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบแรก ปีงบประมาณ 2559
70. สูจิบัตรงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2559   ไฟส์สำรอง 
69. ไฟล์ชี้แจงภาระกิจ สบส. เขต 1 เชียงใหม่ 28 ธค. 58 
68. เอกสารการประชุมตรวจราชการ ปี 59 ร.ร.เซนทราฯ วันที่ 17 - 18 ธค 58
67. KPI 2559 เพื่อการวางแผนการทำงาน ปี 59 
66. ไฟล์ประกอบ WC อาหารปลอดภัย 2 ธค.58
65.
ไฟล์แนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 59 (24-25 พย. 58 รพ.ศว.) 
64. รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559

59. แบบฟอร์มและคำชี้แจง ข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชฯ
58. เอกสารการประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 59
57. สรุปรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดปี 2559
56.
คลายข้อสงสัยเรื่องนม
55. สรุปผลการตรวจราชการ ปี 58 25 กย. 58 รร.รามาการ์เด้น กทม.
54. เอกสารประกอบการประชุม CFO 2-58-16-9-58
53. ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

52. ข้อเสนอโครงการสำคัญ (Flagship Project) ก.สาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
51. นโยบายแนวทางการทำงานกระทรวงสาธารณสุข

49. ข้อมูลประชากรกลางปี 59
47. username และ password สำหรับเข้าใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
46. โครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ ระดับจังหวัด ปี 2558
45. แนวทางในการชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
44. (ร่าง) คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558
43. คำแนะนำ ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ 8-10 ก.ค.58
42. เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2  8-10 ก.ค.58
41. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล KPI58
40. ไฟล์ประกอบ WC ล้างผักถูกวิธี  ใบสมัคร 
39. แบบสอบทานควบคุมภายในฯ
38. สรุปผลการตรควจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1ปี 58 
37. แอปพลิเคชั่นการให้บริการภาครัฐ (ด้านสาธารณสุข)
36.
แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ ๒๐–๒๑ พค. 58
35. สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติฯ รอบที่ 1 ปี 2558
34. สรุปตรวจราชการ แม่ฮ่องสอน รอบ 1-58 
33. การใช้เครื่องพ่นฝอยละเอียดและหลักการพ่นควบคุมยุงพาหะนำโรค 
32. การใช้เครื่องคอมฯ และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ ณ สถานที่ราชการ 
31. คืนข้อมูล 43 แฟ้มให้พื้นที่ ตรวจสอบ
30.คู่มือการดึงข้อมูล 43 แฟ้มงานอนามัยแม่และเด็ก
29.การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชน
28. แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
27. เอกสารเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม
26.
แบบรายงานการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด
25. เอกสารโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด  

23. 
คู่มือ service plan 11 สาขา
22. ขั้นตอนและแบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
21. เอกสาร โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

20. เอกสารนำเสนอ ระบบข้อมูล วันที่ 28 ตุลาคม 2557

19. เชิญชวนร่วมสมทบกองทุนจัดบริการสุขภาพในพื้นที่ทุรกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
18. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพักอาศัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17. การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี
16. กรอบแผนและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558
15.การขอเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 

14. แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ 

13.(ข้อมูล จปฐ. - เขตชนบท) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด ปี 2557

12.(ข้อมูลพื้นฐาน - เขตเมือง) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด ปี 2557
11.เอกสารการประชุม เรื่องข้อมูล วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

10.ข้อควรระวัง ในการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารสัญญา

9.วินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ พกส

8.นโยบายกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 มิถุนายน 2557

7. ประกาศจ.แม่ฮ่องสอน วาระการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58
6. ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนองค์กรเอกชนและสาธาณประโยชน์ (ส่งภายใน 30 เมย. 57)
5. เอกสารประกอบการประชุม การธำรงบันไดขั้น 2 สู่ HAฯ 1-2 พค. 57

4. แผนยุทธศาสตร์ PP-57
3. เอกสารการประชุม การพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล
2. แบบสรุปการตรวจราชการของเขต ตก 1/57

1. เอกสารนำเสนอการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/57

ข้อมูลประชากรกลางปี 56
KPI เขต 6 ตัว ปรับปรุงล่าสุด (ธ.ค.56) 
แนวทางในการจัดทำโครงการฯ และขั้นตอนการตรวจสอบ ปี 57
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 56 (หน้าปก) (สูจิบัตร)  (ผู้ประสานงาน)
สรุปบัญชีรายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ณ 22 สค. 55
ไฟล์ประกอบการการบรรยาย การบรรจุ พกส. 22 พย.56 
กรอบแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557 
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (พสช.)

เอกสารประชุม กวป. ครั้งที่ 11/56 [ตัวชี้วัด 44ข้อ ][ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี57
เอกสารการประชุม service plan 15 ต.ค.56 [Service Plan] [ข้อมูลพื้นฐาน 10 สาขาแบบมอบหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
เอกสารประชุม SOP [sop1.1][sop1.2][sop1.3][sop1.4][sop1.5][sop2][sop3][sop4]

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
รายการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ รพ.แม่สะเรียง กย. 56 

ความต้องการซื้อยา เวชภัณฑ์ รพ.แม่สะเรียง สค. 56
คู่มือการจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม พกส.
ใบปะหน้า การส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมิน พกส.
ตารางเปรียบเทียบตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุ

ข่าวประกาศ

ข่าวสอบราคา

ตกลงราคา