คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร (ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร)

 

 คำสงแตงตงคณะกรรมการ 54