การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ปายพรบขอมล

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Public Health Office
129 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน 58000