การให้บริการ ด้านข้อมูลฯ

การดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร ฯ

           เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงยิ่งขึ้น และจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิได้รู้ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ   ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้ได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้มีกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน บุคคลในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูล      ทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำให้ได้ทราบถึงพัฒนาการทางสุขภาวะอนามัย ดัชนีชี้วัดด้านสาธารณสุข ข้อมูล สถิติชีพ และผลการดำเนินงานต่าง ๆได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การบริการ      การจัดระบบการขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

          การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ โดยแบ่งการให้บริการข้อมูลข่าวสารออกเป็น ๒ ประเภท  ได้แก่

          ๑) การเปิดเผยโดยการนำข้อมูลข่าวสารตั้งแสดงไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูด้วยตนเอง
          ๒) การเปิดเผยตามที่ประชาชนมีคำขอเป็นการเฉพาะราย