ขั้นตอนและแบบฟอร์มคำขอข้อมูล

 ขนตอนการใหบรการ 800

 

 ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ในวันและเวลาราชการ 

โทรศัพท์   0 5361 1281 ต่อ 120

โทรสาร  0 5361 1322

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

website www.mhso.moph.go.th