(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

หมวด: ข้อมูลตามมาตรา 9

1.นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัฐบาลไทย

 

2.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นพ ปยะสกลผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตึกกระทรวงสาธารณสุข

3.แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี