(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
- คู่มือหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชน (เอกสารเผยแพร่ ที่ศูนย์ข้อมูล)
- คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารเผยแพร่ ที่ศูนย์ข้อมูล)
- คู่มือการดำเนินงานอื่น ๆ (เอกสารเผยแพร่ ที่ศูนย์ข้อมูล)

 deich-3