(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัญญาตามกฎหมาย

 

1. สัญญาตามกฎหมาย     

      " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ "


 

2.สัญญาอื่น ๆ 

     - สัญญาจ้างเหมา

     - สัญญาจ้างทำความสะอาด

     - สัญญาซื้อขายอื่นๆ

(สามารถดูรายละเอียดตาม file สัญญาแนบท้าย)