(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

หมวด: ข้อมูลตามมาตรา 9

 7.1 มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

           7.1.1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และมติครมที่เกี่ยวข้อง 

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 
Download

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Download

- มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 Download

- รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตาม ฉ.8 และ 9 ทั้งหมดจากเว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข  ดูรายละเอียด new

 

         7.1.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

- จากมติที่ประชุม ครม. 7 มีนาคม 2560 new

 

 


 

7.2 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ปี พ.ศ.  


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 


 

7.3 รายงานการประชุม คปสอ.new

ผลการส่งรายงานประชุมประจำเดือน คปสอ. ปี พ.ศ.  

วิธีการใช้งาน

เข้าสู่ระบบ


 

มกราคม 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-01-26]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-05-30]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-02-25]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-02-24]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-06-27]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-02-02]
 
กุมภาพันธ์ 2559
    อำเภอ : เมือง    
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง    
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม    
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-03-14]
 
    อำเภอ : สบเมย    
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-02-16]
 
มีนาคม 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-03-08]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-05-30]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-05-09]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-05-23]
 
    อำเภอ : สบเมย    
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-03-30]
 
เมษายน 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-04-15]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-10-07]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-06-01]
 
    อำเภอ : ปาย    
 
    อำเภอ : สบเมย    
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-04-21]
 
พฤษภาคม 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-06-05]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-10-07]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-07-06]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-06-15]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-05-31]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-06-20]
 
มิถุนายน 2559
    อำเภอ : เมือง    
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง    
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-07-13]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-07-12]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-06-27]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-06-28]
 
กรกฎาคม 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-07-22]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-10-07]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-09-08]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-09-12]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-07-26]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า    
 
สิงหาคม 2559
    อำเภอ : เมือง    
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-10-07]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-09-12]
 
    อำเภอ : ปาย    
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-08-24]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-09-08]
 
กันยายน 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-09-21]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-10-31]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-10-18]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-11-21]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-09-30]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-10-17]
 
ตุลาคม 2559
    อำเภอ : เมือง    
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-11-04]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-10-18]
 
    อำเภอ : ปาย   คปสอ.ปาย [update 2016-11-28]
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-10-26]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-11-09]
 
พฤศจิกายน 2559
    อำเภอ : เมือง   คปสอ.เมือง [update 2016-11-24]
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง   คปสอ.แม่สะเรียง [update 2016-12-02]
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม   คปสอ.ขุนยวม [update 2016-11-16]
 
    อำเภอ : ปาย    
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-11-10]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า   คปสอ.ปางมะผ้า [update 2016-12-16]
 
ธันวาคม 2559
    อำเภอ : เมือง    
 
    อำเภอ : แม่สะเรียง    
 
    อำเภอ : แม่ลาน้อย    
 
    อำเภอ : ขุนยวม    
 
    อำเภอ : ปาย    
 
    อำเภอ : สบเมย   คปสอ.สบเมย [update 2016-12-17]
 
    อำเภอ : ปางมะผ้า  

 

 


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่