(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

ประกาศประกวดราคาสอบราคา : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง : 
รายงานข้อมูลฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย  : ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

 


 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกวดราคา สอบราคา

8.1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา 

- ประกาศประกวดราคา สอบราคา new

 

 

 

 

 

 *****************************************
ประกาศประกวดราคาสอบราคา
 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง : 
รายงานข้อมูลฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย

  


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จัดซื้อจัดจ้าง

 

8.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ปี 2559 new

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ปี 2558

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ปี 2557

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ปี 2556

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ปี 2555

 

 

 

 

*****************************************
ประกาศประกวดราคาสอบราคา
 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง : 
รายงานข้อมูลฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 


8.3 รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 

  (เอกสารฉบับเต็มเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลฯ)

 

 

 

*****************************************
ประกาศประกวดราคาสอบราคา
 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง : 
รายงานข้อมูลฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย

 


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

8.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐ

รายงานการวิจัย ที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐ ปี 2559

1 การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ Patient Experience  : นางเพียรศรี ใจกันทา
2 การบริหารความเสี่ยง Risk management  : นางหทัยรัตน์ ใจงาม
3 การบริการคลินิกวาฟาริน Warfarin Clinic : นพ.สืบสกุล ต๊ะปัญญา/ นางปาวีณา สุขก๋า
4 การบริการ COC COC  : พญ.ชลากร ทรงธนสิทธิ์ / น.ส.ณัฐพร จันโลหิต
5 การคัดกรองภาวะสุขภาพแบบบูรณาการ Integrate health check up : นางเพียรศรี ใจกันทา

 

(เอกสารฉบับเต็มเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลฯ)


8.5 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ด้านการจัดหาพัสดุ (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
ด้านการให้บริการประชาชน (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์)
ด้านการบริหารงบประมาณ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป )
ด้านบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์)

 (เอกสารฉบับเต็มเผยแพร่ที่หน่วยงาน)

*****************************************
ประกาศประกวดราคาสอบราคา
 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง : 
รายงานข้อมูลฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย