เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล ฯ

logo

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

          "ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้ง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย กว้าง ลึก และมีเหตุผล"

 

พันธกิจ (Mission)

 

๑.ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่หน่วยงานราชการ

และประชาชนที่มายื่นเรื่องขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอสำเนา หรือขอสำเนา ที่มีคำรับรอง ถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒.พัฒนางานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน 

๓.ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

กิจกรรม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
นำโดยคุณศิริกุล ปัญญาดิลก (ผู้อำนวยการส่วน) และได้มอบเอกสารให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นส.เพ็ญพิศ  เล่าเรียนดี
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนา (รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เป็นผู้รับมอบ  จากนั้นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 

(วันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน )

กรรมการตรวจเยยม small