พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

 

พรบขอมล
พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

..๒๕๔๐

---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป..

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ..๒๕๔๐

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

          มาตรา  ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐”

          มาตรา  ๒    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น  ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

          มาตรา  ๔   ในพระราชบัญญัตินี้

          “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล  หรือสิ่งใดๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ  และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  ... อ่านเพิ่มเติม  click file ด้านล่าง