ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในสังกัด


เว็บกลุ่มงาน คบส.เดิม 

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

โรงพยาบาลขุนยวม 

โรงพยาบาลปางมะผ้า 

โรงพยาบาลปาย 

โรงพยาบาลสบเมย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระทรวงสาธารณสุข

สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 

ศูนย์ ICT กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริการจัดการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแม่ฮ่องสอน

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

สะวันงาน คลินิืก

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

กรมบัญชีกลาง

ข่าวอย.แจ้งเตือนภัย

แจ้งโอนเงิน UC